ประกาศ การสรรหาคณบดี และ ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

        ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ นั้น

        ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบสมัคร/แบบเสนอชื่อ ได้ที่ http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/univ_council/

ดาวน์โหลดประกาศและกำหนดการได้ที่ : ประกาศ การสรรหาคณบดี และ ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ.pdf


พิมพ์