กองนโยบายและแผน แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน / งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

        เนื่องด้วยกองนโยบายและแผน ได้ดําเนินการปรับแก้แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แผ่นดิน/งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม การปฏิบัติในส่วนของระบบ eMENSOR

        กองนโยบายและแผน จึงขอส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้แก่หน่วยงาน เพื่อใช้ในการขอโอนหมวด งบประมาณ หรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยเริ่มใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

        คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ / งานงบประมาณ / งานงบประมาณปี 2563 / แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้) หรือจากเอกสารแนบด้านล่าง

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

  1. แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้).zip
  2. บันทึกข้อความ แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบฯ

พิมพ์