ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

        ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) และมีการกำหนดให้รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทีมีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ทุนการศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ.pdf


พิมพ์