คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


พิมพ์