ประกาศแจ้งบุคลากรสายวิชาการ ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ปร.1-3) ของบุคลากรสายวิชาการ

        ด้วยคณะกรรมการปรับแก้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/25463 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลปฏิบัติราชการ (ปร.1-3) ของบุคลากรสายวิชาการ และให้ใช้แบบประเมินผลปฏิบัติราชการ (ปร.1-3) ของบุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต่รอบการประเมิน 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) เป็นต้นไป

        ในการนี้ ขอแจ้งบุคลากรสายวิชาการในสังกัดให้ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ปร.1-3) ของบุคลากรสายวิชาการ ได้ที่ เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ / เมนูดาวน์โหลด / เอกสารงานธุรการ งานบุคลากร / แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ (ปร.1 - 3) ของบุคลากรสายวิชาการ หรือที่ลิงค์ http://manage.nstru.ac.th/ms/download

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

  1. ประกาศ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ปร.1-3) สายวิชาการ.pdf
  2. แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ (ปร.1 - 3) ของบุคลากรสายวิชาการ (WORD)
  3. แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ (ปร.1 - 3) ของบุคลากรสายวิชาการ (PDF)

https://drive.google.com/file/d/1PzH1Fu6o-uTJ3XzBnacEhiSCyZsoC06o/view?usp=sharing


พิมพ์