มหาวิทยาลัย ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรม ปี 2563

        ด้วยในแต่ละปี ส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามหมายกําหนดการ และได้เชิญผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงานเนื่องในวันสําคัญของชาติ

        เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดบุคลากรในสังกัดไปเข้าร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรได้ทราบถึงภารกิจ กิจกรรมที่เข้าร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งปฏิทินกิจกรรม ปี 2563 ตาม รายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะแจ้งเวียนหนังสือเชิญจากส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก ให้ท่านทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยจะจัดรถรับ-ส่งให้ผู้ที่ไปร่วมงาน/กิจกรรม
2. พิธีที่ใช้พวงมาลา / พานพุ่มดอกไม้สด มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมไว้ให้
3. พิธีตักบาตร ให้หน่วยงานเป็นผู้จัดเตรียมของตักบาตรเอง

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ปฏิทินกิจกรรม (มหาวิทยาลัย) ปี 2563.pdf


พิมพ์