ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี

        ด้วยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งโครงการมอบเกียรติบัตรรางวัล ความประพฤติดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกําลังใจให้มุ่งมั่นดํารงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติสืบไป โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นพุทธศาสนิกชน และเป็นผู้มีความประพฤติดี จํานวน 4 คน เพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลดังกล่าว

คุณสมบัติผู้ขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี

  1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  2. เป็นนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธ
  3. เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  4. เป็นผู้ดํารงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

  1. กําหนดให้นักศึกษาผู้สนใจขอรับใบสมัคร และแบบเสนอประวัติและผลงาน นักศึกษา ขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจําปี 2563 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  2. กําหนดส่งใบสมัคร และแบบเสนอประวัติและผลงาน นักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัล ความประพฤติดี ประจําปี 2563 พร้อมแฟ้มประวัติผลงานโดยรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารทุกหน้าได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในเวลาราชการ
  3. กรรมการพิจารณาจากใบสมัคร และแบบเสนอประวัติและผลงาน นักศึกษาขอรับ เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจําปี 2563 และแฟ้มประวัติผลงาน พร้อมทําการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคาร ปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้
  4. ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจําปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 บนเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี.pdf


พิมพ์