บริษัท สยามเบย์ เกาะช้าง จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 4 ตำแหน่ง

        เนื่องด้วย บริษัท สยามเบย์ เกาะช้าง จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการให้บริการห้องพักในรูปแบบรีสอร์ท โดยประกอบด้วย 2 รีสอร์ทในเครือ ได้แก่ สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง และ สยามบีช รีสอร์ท เกาะช้าง ตั้งอยู่ที่อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานในสายงานที่ได้ศึกษา เรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สามารถนําไปใช้ในการทํางานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการรณรงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยทางบริษัทฯ มีสวัสดิการด้านที่พัก อาหารและเบี้ยเลี้ยงรวมอยู่ด้วย

ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในตําแหน่งดังต่อไปนี้

  1. แผนกต้อนรับ (Front Office Department)
  2. แผนกห้องอาหาร-เครื่องดื่ม (Food and Beverage Department)
  3. แผนกครัว-อาหาร ( Main Kitchen Department )
  4. แผนกช่างซ่อมบํารุง (Engineering Department)

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : บริษัท สยามเบย์ เกาะช้าง จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf


พิมพ์