ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรม "การยิงเพจโฆษณา Facebook อย่างไรให้ได้ผล"

        คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรม "การยิงเพจโฆษณา Facebook อย่างไรให้ได้ผล" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา ๕ระวิทยาการจัดการ ชั้น 2 ติดต่อสอบถามเข้าร่วมโครงการได้ที่ อาจารย์โสภณ ชุมทองโด รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 086-9526636


พิมพ์