ประชาสัมพันธ์ ประกาศทุนสนับสนุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ"

        ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสนันสนุนทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยเสนอนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือ อนุปริญญา และที่กําลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปีที่ 1 เสนอชื่อนักศึกษาได้สาขาละไม่เกิน 2 คน สามารถเสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์ที่ http://eef-potential.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ.pdf


พิมพ์