กองพัฒนานักศึกษา ขอรายชื่อตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา

        ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กําหนดให้มีการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม นิลพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดําเนินการประสานอาจารย์ที่ปรึกษาและแจ้งรายชื่อ ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจําหลักสูตร เพื่อเข้าร่วมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ภายในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ขอรายชื่อตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf


พิมพ์