ประกาศ รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2563

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการพิจารณา ทุนการศึกษาโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สําหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

  1. ประกาศ รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2563
  2. ใบสมัคร ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2563

พิมพ์