ประกาศ รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจําปีการศึกษา 2563

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการพิจารณา ทุนการศึกษาโดยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียง ให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้าน ทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

  1. ประกาศ รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจําปีการศึกษา 2563
  2. ใบสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

พิมพ์