ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน

        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดจึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว”ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนภายในสถานศึกษา จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.toyota.co.th/campuschallenge2020/

 

 


พิมพ์