ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา แจ้งผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing

        ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ e-Filing ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนการประเมิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลคะแนนการตรวจสอบข้อมูลในระบบ e-Filing ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบ

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประกาศ แจ้งผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสาในระบบ e-Filing.pdf


พิมพ์