ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

        เพื่อให้การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังเอกสารแนบ

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. 2-2563.pdf


พิมพ์