ประกาศ แจ้งแบบฟอร์ม และการส่งรายงานผล ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งฯ ระหว่างวันที่ 6-31 มกราคม 2564

ประกาศ แจ้งแบบฟอร์ม และการส่งรายงานผล ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  1. คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ http://bit.ly/3nBmpCC
  2. TOR สามารถเลือกปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
  3. ให้ทุกท่านรายงานผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่  1 (15 มกราคม 2564)
  4. ให้ทุกท่านรายงานผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่  2 (22 มกราคม 2564)
  5. ให้ทุกท่านรายงานผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่  3 (29 มกราคม 2564)
  6. ในกรณีที่มหาวิทยาลัย/คณะ มีภารกิจเร่งด่วนตามคำสั่ง ให้บุคลากรสายวิชาการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย/คณะ  อย่างเคร่งครัด
  7. รายงานผลผ่านช่องทางออนไลน์  Google  from ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2LngGCQ

 

 

 

 

 


พิมพ์