รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโดยมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2564

        มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโดยมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครมาที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการส่งใบสมัครไปยังมูลนิธิฯ ต่อไป

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโดยมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2564.pdf


พิมพ์