รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 304

        ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยไม่จำกัดจำนวนทุน โดยส่งใบสมัครมาที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษาจะดำเนิการส่งแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักกษาพิการไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ 2-2563.pdf

พิมพ์