รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2563

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประกาศเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สําหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) สําหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ฐานะยากจน ความประพฤติดี และศึกษาในสาขาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้.pdf

 


พิมพ์