ประกาศ การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

📌📌ประกาศไปยังนักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดนั้น
ให้นักศึกษาติดต่อขอผ่อนผันทหารกับกองพัฒนานักศึกษาพร้อมยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ 📌📌
📌เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
1. แบบแจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา)
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินชำระค่าลงทะเบียน
3. ส.ด.๙ ตัวจริง และสำเนา ส.ด.๙ (ถ่ายเอกสารกระดาษ A ๔ แนวตั้ง)
4. หมายเรียกรับราชการทหาร (ถ่ายเอกสารกระดาษ A ๔ แนวตั้ง)
5. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6. สำเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. แบบ ส.ด.๔๓ (ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง
ประจำการ) ผู้ที่เคยผ่อนผันจากโรงเรียนเดิม
9. สำเนา ส.ด.๑๐ ในกรณีที่ย้ายภูมิลำเนาทหาร
10. สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
11. ในกรณีเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องนำหลักฐาน ส.ด.๙ ใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง ชื่อสกุล ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะทำการผ่อนผันได้ และสำเนาทะเบียนบ้าน
12. แบบคำร้องทั่วไป (ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา)
**สำเนาเอกสารอย่างละ 2 ฉบับ**
ให้นักศึกษาที่จะขอผ่อนผันทหาร นำหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวไปติดต่อ ณ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

พิมพ์