ประกาศ แจ้งแบบฟอร์ม TOR และการส่งรายงานผล work from home (19-30 เมษายน 2564)

ประกาศ แจ้งแบบฟอร์ม TOR และการส่งรายงานผล work from home (19-30 เมษายน 2564)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม TOR และรายงานผล

  1. แบบฟอร์ม TOR และรายงานผล (บุคลากรสายวิชาการ)
  2. แบบฟอร์ม TOR และรายงานผล (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

หมายเหตุ

  1. TOR สามารถเลือกปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
  2. ให้ทุกท่านส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564
  3. ให้ทุกท่านส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
  4. ในกรณีที่มหาวิทยาลัย/คณะ มีภารกิจเร่งด่วนตามคำสั่ง ให้บุคลากรสายวิชาการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย/คณะ อย่างเคร่งครัด
  5. รายงานผลผ่านช่องทางออนไลน์ Google from ได้ที่ https://bit.ly/3afFPcs
    หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

ส่งแบบฟอร์ม TOR และรายงานผล


พิมพ์