ประกาศ แจ้งแบบฟอร์ม TOR และการส่งรายงานผล work from home (1-9 พฤษภาคม 2564)

ประกาศ แจ้งแบบฟอร์ม TOR และการส่งรายงานผล work from home (1-9 พฤษภาคม 2564)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม TOR และรายงานผล

  1. แบบฟอร์ม TOR และรายงานผล (บุคลากรสายวิชาการ)
  2. แบบฟอร์ม TOR และรายงานผล (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

หมายเหตุ

  1. TOR สามารถเลือกปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
  2. ให้ทุกท่านส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
  3. ให้ทุกท่านส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
  4. ในกรณีที่มหาวิทยาลัย/คณะ มีภารกิจเร่งด่วนตามคำสั่ง ให้บุคลากรสายวิชาการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย/คณะ อย่างเคร่งครัด
  5. รายงานผลผ่านช่องทางออนไลน์ Google from ได้ที่ https://bit.ly/3afFPcs
    หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

ส่งแบบฟอร์ม TOR และรายงานผล


พิมพ์