ประกาศ แจ้งแบบฟอร์ม work from home ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 511

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม TOR และแบบรายงานผล (บุคลากรสายวิชาการ)

 1. แบบฟอร์ม TOR 1-16 พฤษภาคม 2564
 2. แบบรายงานผล 1-16 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม TOR และแบบรายงานผล (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

 1. แบบฟอร์ม TOR 1-16 พฤษภาคม 2564
 2. แบบรายงานผล 1-16 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ

 1. TOR สามารถเลือกปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
 2. ให้ทุกท่านส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
 3. ให้ทุกท่านส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
 4. ในกรณีที่มหาวิทยาลัย/คณะ มีภารกิจเร่งด่วนตามคำสั่ง ให้บุคลากรสายวิชาการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย/คณะ อย่างเคร่งครัด
 5. รายงานผลผ่านช่องทางออนไลน์ Google from ได้ที่ https://bit.ly/3afFPcs
  หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

ส่งแบบฟอร์ม TOR และรายงานผล

พิมพ์