ประกาศ ขยายเวลา Work From Home ของบุคลากร จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

📌📌ม.ราชภัฏนครฯ ขยายเวลา Work From Home ของบุคลากร จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564📌📌
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางและมาตรการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14)
การขยายการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจโดยใช้มาตรการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home) ของบุคลากร จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

     ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14).pdf

</div

พิมพ์