ประกาศ แจ้งแบบฟอร์ม work from home เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 686

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผล (บุคลากรสายวิชาการ)

 1. แบบฟอร์มรายงานผล ครั้งที่ 4 (1-31 ตุลาคม 2564)
 2. แบบฟอร์มรายงานผล ครั้งที่ 5 (1-30 พฤศจิกายน 2564)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผล (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

 1. แบบฟอร์มรายงานผล ครั้งที่ 4 (1-31 ตุลาคม 2564)
 2. แบบฟอร์มรายงานผล ครั้งที่ 5 (1-30 พฤศจิกายน 2564)

หมายเหตุ

 1. TOR สามารถเลือกปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
 2. ให้ทุกท่านส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
 3. ให้ทุกท่านส่งรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) เดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้
  รายงานผล TOR ครั้งที่ 1 (13-31 กรกฎาคม 2564), ครั้งที่ 2 (1-31 สิงหาคม 2564), ครั้งที่ 3 (1-30 กันยายน 2564), ครั้งที่ 4 (1-31 ตุลาคม   2564), ครั้งที่ 5 (1-26 พฤศจิกายน 2564)
 1. ในกรณีที่มหาวิทยาลัย/คณะ มีภารกิจเร่งด่วนตามคำสั่ง ให้บุคลากรสายวิชาการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย/คณะ อย่างเคร่งครัด
 2. รายงานผลผ่านช่องทางออนไลน์ Google from ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3afFPcs หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

ส่งแบบฟอร์ม TOR และรายงานผล

พิมพ์