คณะวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 หรืออบรมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet


พิมพ์