ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้กับผู้บริหารโรงเรียน จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาในวัน ศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


พิมพ์