การให้รางวัลดีเด่นแก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีพุทธศักราช 2557

ในปีพุทธศักราช 2557 มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น  อัตถากร  ได้จัดสรรเงินดอกผลเพื่อจัดกิจกรรมดำเนินงาน  โดยให้คณะส่งรายชื่อ และประวัติโดยสังเขป  ดังเอกสารแนบ


พิมพ์