เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดประชุมระดมสมองการปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพและได้มาตรฐานให้มีจุดเน้นที่เด่นชัด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดจัดประชุมระดมสมองการปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพและได้มาตรฐานให้มีจุดเน้นที่เด่นชัด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นั้น มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงเป็นวัน พุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


พิมพ์