ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในระดับอุดมศึกษาทุกคณะในสถาบันการศึกษาภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ EGAT Animation Award 2019 “50 กฟผ.นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับฝ่ายการสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ EGAT Animation Award 2019 “50 กฟผ.นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ
1. รายละเอียดและกำหนดการ
2. ประกาศรับสมัคร

รายละเอียดและกำหนดการ


พิมพ์