บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

   

นางกฤตวรรณ สรภัทรนนท์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
   
             
             

นส.กุศลิน กรมแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นส.อ่อนอุมา ศรีธรรมศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
 

นส.จารีย์ ไก่แก้ว
นักวิชาการศึกษา
 

นายธีรวัฒน์ พูลผล
นักวิชาการศึกษา
             
             

นส.อาภาพร นาคสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายจักรี ยงยืน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 

นส.ประภัสสร เจริญกิจ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
 

นายศิลป์ มนต์เลี้ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
             
             

นส.ศรัยวัลย์ สรรเพ็ชญ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นส.กนกวรรณ เจียะรัตน์
นักวิชาการศึกษา