บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

   

นางกฤตวรรณ สรภัทรนนท์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
 

 

 

 

 

 

 

 

             
             

นางสุคนธ์ ไชยเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นส.อาภาพร นาคสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายธีรวัฒน์ พูลผล
นักวิชาการศึกษา
 

นส.อัลชลี บ่มไล่
นักวิชาการเงินและบัญชี
             
             

นายจักรี ยงยืน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
นส.อ่อนอุมา ศรีธรรมศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
 

นส.จารีย์ ไก่แก้ว
นักวิชาการศึกษา
 

นส.กนกวรรณ เจียะรัตน์
นักวิชาการศึกษา
             
             
   

นายศิลป์ มนต์เลี้ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

นส.กมลรัตน์ แพรกเมือง
เจ้าหน้าที่อาคาร
 

นส.วนิดา ชะนะเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่อาคาร