บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

   

นางกฤตวรรณ สรภัทรนนท์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
   
             
             

นส.กุศลิน กรมแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
 

นส.อ่อนอุมา ศรีธรรมศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
 

นส.จารีย์ ไก่แก้ว
นักวิชาการศึกษา
 

นายธีรวัฒน์ พูลผล
นักวิชาการศึกษา
             
             

นส.อาภาพร นาคสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายจักรี ยงยืน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 

นส.กนกวรรณ เจียะรัตน์
นักวิชาการศึกษา
 

นายศิลป์ มนต์เลี้ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์