ผศ.สุชาดา การะกรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 
     
904 902 999
ดร.โสภณ ชุมทองโด
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อ.จรุ ถิ่นพระบาท
รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อ.ศศิพัชร บุญขวัญ
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
904 904 998
ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ผศ.ดร.เมธาวี จำเนียร
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
อ.นิภารัตน์ นักตรีพงศ์
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
     

พิมพ์