ผศ.สุชาดา การะกรณ์
     
   
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
     
           
902
      
 
906 
      
904
อ.จรุ ถิ่นพระบาท
 
ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
   
อ.โสภณ ชุมทองโด
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
 
กหฟ
----------
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
งานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
 
ดกด
   
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
 
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
           
904   904     904
 ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน   อ.นิภารัตน์ นักตรีพงศ์     อ.ศศิพัชร บุญขวัญ 
 ผู้ช่วยคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี     ผู้ช่วยคณบดี 
           
           
           
           

พิมพ์