ผู้บริหาร

     
   
905
     
   
ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง
     
   
อธิการบดี
รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
     
           
902
      
 
906 
      
904
อ.จรุ ถิ่นพระบาท
 
ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
   
อ.โสภณ ชุมทองโด
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
กหฟ
----------
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
 
ดกด
   
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
 
903 
 
901
     
ผศ.พัชรันทร์ โสมปาน
 
อ.ตรีฤกษ์ เพชรมนต์
     
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาผลงานวิชาการ
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และงานหน่วย UBI
 
 
     
           
           
           
           

พิมพ์