ผู้บริหาร

     
   
905
     
   
ผศ.ดร.วิชิต สุขธร
     
   
รองอธิการบดี
รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
     
           
902
      
 
906 
      
904
อ.จรุ ถิ่นพระบาท
 
ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
   
อ.โสภณ ชุมทองโด
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
 
กหฟ
----------
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
งานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
 
ดกด
   
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
 
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
           
 
 
 
 
     
           
           
           
           
           
           

พิมพ์