หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

   

อ.อุธรณ์ แก้วซัง
ประธานหลักสูตร
   
             
             

อ.ภัทราวรรณ วังบุญคง
 

อ.สายทิพย์ รัตนพาหุ
 

อ.เพียงใจ คงพันธ์
 

อ.ปิ่นฤดี หนูบุตร
             
             

อ.เตชิตา สุทธิรักษ์
 

อ.วราพร กาญจนคลอด
 

อ.วชิรวิทย์ บัวขาว
 

อ.พัทธนันท์ อธิตัง
             
             

อ.มนทิรา สังข์ทอง
 

ดร.พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
 

อ.กุลวดี จันทร์วิเชียร
 

อ.อรรณพ ขำขาว
             
             

อ.นรินทร อิ่มใจ
           

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

   

ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
ประธานหลักสูตร
   
             
             

อ.นุชนารถ กฤษณรมย์
 

อ.นัตติกานต์ สมนึก
 

อ.เมธาวัตร ภูธรภักดี
 

อ.ปาริฉัตร ศรีหะรัญ
             
             

อ.ตรีฤกษ์ เพชรมนต์
 

อ.ฐิติมา บูรณวงศ์
       
             
             

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

   

อ.ฐิติมา รัตนพงษ์
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
 

ดร.ธนกฤต ยอดอุดม
 

อ. ส.ศิริชัย นาคอุดม
 

อ.พรรณนภา เขียวน้อย
             
             

ผศ.บุษลิน ขวดทอง
 

อ.กิรฐากร บุญรอด
 

อ.ศิรินันท์ พันธรักษ์
   
             
             

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

   

อ.เอื้องฟ้า เขากลม
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ผศ.สุชาดา การะกรณ์
 

ดร.อรพินท์ บุญสิน
 

อ.นราธิป ธีรธนาธร
 

อ.จรุ ถิ่นพระบาท

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   

อ.พรศิลป์ บัวงาม
ประธานหลักสูตร
   
             
             

อ.อุทุมพร ศรีโยม
 

อ.ศิวพร ถาวรวงศา
 

อ.ศศิพัชร บุญขวัญ
 

อ.นันทนี ช่วยชู

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

   

อ.สมาภรณ์ นวลสุทธิ์
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ดร.ทรงพล โสภณ
 

อ.สุจินดา พรหมขำ
 

อ.เสกสรรค์ วีระสุข
 

อ.วันวิสาข์ เพชรบุรี

 

หลักสูตรบัญชี

   

อ.สอางเนตร ทินนาม
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ผศ.ดร.ศิริพร หมื่นหัสถ์
 

ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
 

ดร.มัลลิกา คงแก้ว
 

อ.อมรรัตน์ ชวลิต
             
             

อ.ปาริชาติ มณี
 

อ.เบญจา ทองพันธ์
 

อ.จินตนา แก้ววิจิตร
   

 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์

   

ผศ.ดร.ปรีดา นัคเร
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
 

ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา
 

ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
 

ผศ.ชนิดา รอดหยู่
             
             

ผศ.กรกฎ จำเนียร
 

ดร.เมธาวี จำเนียร
 

อ.มนกาจ สิงหพันธ์
 

อ.ยศยง เซ็นภักดี

อ.ปัญจพร เกื้อนุ้ย
           
             

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

   

อ.วิชิต จรุงสุจริตกุล
ประธานหลักสูตร
   
             
             

อ.โสภณ ชุมทองโด
 

ดร.กาญจนพรรณ จรพงศ์
 

อ.ดำริห์ กูลระวัง
 

อ.นิภารัตน์ นักตรีพงศ์
             
             

อ.ชฎาภรณ์ ณ นคร
           

พิมพ์