หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

   

อ.เพียงใจ คงพันธ์
ประธานหลักสูตร
   
             
             

อ.ภัทราวรรณ วังบุญคง
 

ดร.มนทิรา สังข์ทอง
 

ดร.พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
 

อ.ปิ่นฤดี หนูบุตร
             
             

อ.เตชิตา สุทธิรักษ์
 

อ.อุธรณ์ แก้วซัง
 

อ.วชิรวิทย์ บัวขาว
 

อ.พัทธนันท์ อธิตัง
             
             

อ.นรินทร อิ่มใจ
 

อ.กุลวดี จันทร์วิเชียร

 


 


             
             


           

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

   

อ.นุชนารถ กฤษณรมย์
ประธานหลักสูตร
   
             
             
อ.ปาริฉัตร ศรีหะรัญ
 

อ.นัตติกานต์ สมนึก
 

ผศ.เมธาวัตร ภูธรภักดี
 

ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์
             
             

อ.ตรีฤกษ์ เพชรมนต์
 

อ.ฐิติมา บูรณวงศ์
   


   
             
             

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

   

อ.กิรฐากร บุญรอด
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
 

ดร.ธนกฤต ยอดอุดม
 

ดร. ส.ศิริชัย นาคอุดม
 

อ.พรรณนภา เขียวน้อย
             
             

ผศ.บุษลิน ขวดทอง
 

อ.ฐิติมา รัตนพงษ์
 

อ.ศิรินันท์ พันธรักษ์
   
             
             

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

   

ดร.อรพินท์ บุญสิน
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ผศ.สุชาดา การะกรณ์
 

อ.เอื้องฟ้า เขากลม
 

อ.นราธิป ธีรธนาธร
 

อ.จรุ ถิ่นพระบาท

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   

อ.อุทุมพร ศรีโยม
ประธานหลักสูตร
   
             
             

อ.ศศิพัชร บุญขวัญ
 

อ.พรศิลป์ บัวงาม
 

อ.ศิวพร ถาวรวงศา
   
เรืออากาศโทวิสุตร์ เพชรรัตน์

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

   

อ.สมาภรณ์ นวลสุทธิ์
ประธานหลักสูตร
   
             
             

อ.วราพร กาญจนคลอด
 

อ.สุจินดา พรหมขำ
 

อ.เสกสรรค์ วีระสุข
 
อ.วันวิสาข์ เพชรบุรี

 

 


 

หลักสูตรบัญชี

   

อ.สอางเนตร ทินนาม
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ผศ.ดร.ศิริพร หมื่นหัสถ์
 

ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
 

ดร.มัลลิกา คงแก้ว
 

อ.อมรรัตน์ ชวลิต
             
             

อ.ปาริชาติ มณี
 

อ.เบญจา ทองพันธ์
 

อ.จินตนา แก้ววิจิตร
   

 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์

   

อ.ปัญจพร เกื้อนุ้ย
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
 

ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา
 

ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
 

ผศ.ชนิดา รอดหยู่
             
             

ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร
 

ผศ.ดร.เมธาวี จำเนียร
 

อ.มนกาจ สิงหพันธ์
 

อ.ยศยง เซ็นภักดี

ผศ.ดร.ปรีดา นัคเร
           
             

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

   

อ.วิชิต จรุงสุจริตกุล
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ดร.โสภณ ชุมทองโด
 

ดร.กาญจนพรรณ จรพงศ์
 

อ.ชฎาภรณ์ ณ นคร
 

อ.นิภารัตน์ นักตรีพงศ์
             
             


           

พิมพ์