รายการหนังสือ


ลำดับ
ภาพประกอบ
รายการหนังสือ
สถาบัน/ที่มา
ปี/ฉบับพิมพ์
จำนวนเล่ม
หมายเหตุ
1.
วารสารบางกอก Economy V.38 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพฯ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2/2561 เม.ย.-มิ.ย. 61 5
2.
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2561 1
3.
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 61 1
4.
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มิ.ย. 61 1
5.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 2/2561 1
6.
วารสารวิชาชีพบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 42 มิ.ย. 2561 1
7.
คู่มือ ดิจิตอลทีวี ฉบับปรับปรุง กสทช. พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2561 1
8.
รายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชนและแนวทางการทดลองให้บริการโทรทัศน์ชุมชนสำหรับประเทศไทย กสทช. พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2561 1
9.
BOT พระสยาม Magazine ธนาคารแห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2561 1
10.
นิตยสารวิทยาการปริทัศน์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2561 1
11.
สารสำเภอชมพู คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับที่ 8 ก.ค.-ธ.ค. 2560 2
12.
Media ombudsman เร่งเครื่องกำกับดูกันเอง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2561 1
13.
วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 156 ต.ค.-ธ.ค. 2560 1
14.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 1/2561 1
15.
วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2561 1
16.
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2560 1
17.
รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล สำนักงาน กสทช. 2561 1
18.
วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ม.ค.-มิ.ย. 2561 1
19.
Journal of HRIntelligence ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2560 1
20.
Journal of HRIntelligence ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560 1
21.
BOT พระสยาม Magazine ธนาคารแห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เดือน มี.ค.-เม.ย. 61 1
22.
วารสารวิชาชีพบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 41 มีนาคม 2561 1
23.
วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 157 ม.ค.-มี.ค. 2561 1
24.
พีพีพี...ตรรกะของจีน (Public Private Partnership) อุดร ตันติสุนทร 2561 1
25.
วารสารบางกอกEconomy สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพฯ ปีที่ 13 ฉบับที่1 ม.ค.-มี.ค. 2561 4
26.
สื่อไทยกับศักราชใหม่ของความเปลี่ยนแปลง สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 2560 1
27.
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ก.ค.-ธ.ค. 2560 1
28.
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 4 ฉบับที่2 ก.ค.-ธ.ค. 2560 1
29.
วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ธ.ค. 2650 1
30.
BOT พระสยาม Magazine ธนาคารแห่งประเทศไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือนม.ค.-ก.พ. 2561 1
31.
รายงานประเมินผลและจัดการความรู้ การเตรียมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560 1
32.
รายงานประจำปี 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2560 1
33.
วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 60 1
34.
วารสารวิชาการ คณะวิทยากรจัดการ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ม.ค. - มิ.ย. 60 1
35.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เม.ย.-มิ.ย. 60 2
36.
มาตรฐานรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม 1 ,2 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 มี.ค. 60 2
37.
จดหมายข่าว วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 74 พ.ค. 60 2
38.
จดหมายข่าว วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 73 เม.ย. 60 2
39.
จุสารสำเภาฟ้า ม.มหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ม.ค.- มี.ค 60 2
40.
วารสารวิชาชีพบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 มิ.ย. 60 1
41.
วารสารวิชาชีพบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ พ.ค. 60 1
42.
จุลสาร สมศ. สมศ. ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 ส.ค. - ก.ย. 60 1
43.
วารสารการจัดการและการพัฒนา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 60 1
44.
หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มรภ.นศ. ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560 1
45.
วารสารการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มี.ค.60 1
46.
ก้าวสู่ศตวรรษที่ 3 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 1
47.
วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 154 เม.ย.-มิ.ย. 60 1
48.
วารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. 59 ธ.ค. 59 1
49.
การสื่อสารในองค์กร มัทธนา สุทธิสาร คณะวิทยาการจัดการ 1
50.
วารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. 59 ธ.ค. 59 1
51.
การสื่อสารในองค์กร มัทธนา สุทธิสาร คณะวิทยาการจัดการ 1
52.
จุลสารสำเภาฟ้า ม.มหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ส.ค. 59 2
53.
โฟกัส ข่าว สาระเชิงลึก และเวทีความคิด www.songkhlatoday.com ปีที่ 20 ฉบับที่ 972 วันที่ 3-9 ธ.ค. 59 1
54.
แก้ได้ทุกปัญหาด้วยบุคลิกภาพ วช. 2553 2
55.
แนวทางสู่ความสำเร็จในการสอบ วช. 2554 2
56.
นิตยสารบริสุข ม.วลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 60 1
57.
วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 60 1
58.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 ม.ค.-มี.ค. 60 2
59.
วารสารวิชาชีพบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 มี.ค. 60 1
60.
จดหมายข่าว วช. วช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 17 ก.พ. 60 2
61.
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ก.ค.-ธ.ค. 59 2
62.
จดหมายข่าว วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 70 2
63.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 59 2
64.
10 สุดยอดแผนธุรกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2559 2
65.
รายงานประจำปี 2559 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเทพสตรี 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 1
66.
รายงานประจำปี 2559 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559 1
67.
จดหมายข่าว วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 69 ธ.ค. 59 2
68.
วารสารบริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 152 ต.ค. - ธ.ค. 59 1
69.
จดหมายข่าว วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 67 ต.ค. 59 2
70.
รายงานประจำปี2559 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏจันทรเกษม 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 59 1
71.
ท่องอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 49 ม.ค.-มี.ค.59 2
72.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 59 1
73.
วารสารบางกอกEconomy สำนักเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2560 3
74.
วารสารบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ก.ค.-ธ.ค. 59 1
75.
วารสารบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ม.ค.-มิ.ย. 59 1
76.
วารสารบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 ก.ค.-ธ.ค. 58 1
77.
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ม.ราชภัฎลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 59 1
78.
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ม.ราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 59 1
79.
Journal of HRIntelligence ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 59 1
80.
Journal of HRIntelligence ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 59 1
81.
Event & Activities 2560 สถาบันคลังสมองของชาติ 2560 1
82.
วารสารวิชาชีพบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 ธ.ค.59 1
83.
วารสารการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ต.ค.- ธ.ค.59 1
84.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 ต.ค.-ธ.ค. 59 2
85.
จดหมายข่าว วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 68 พ.ย. 59 2
86.
วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนครปฐม มหาวิทยาลัยนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 59 1
87.
ถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่และเพิ่มประสทธิภาพการทำงานในองค์กร คณะมนุษย์ศาสตร์ มรภ.นศ. วันที่ 17-19 ม.ค. 60 10
88.
จดหมายข่าวสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ส.ค.-ต.ค 59 2
89.
จดหมายข่าวสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เม.ย-มิ.ย. 59 2
90.
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ม.ราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 59 1
91.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 59 2
92.
วารสารวิชาชีพบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 ก.ย.59 1
93.
จุสารสำเภาฟ้า ม.มหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ส.ค. 59 2
94.
ไขศรี ศรีอรุณ จากคุณครูสู่คุณหญิง คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร พิมพ์ครั้งที่ 1 ก.ย. 59 1
95.
โฟกัส ข่าว สาระเชิงลึก และเวทีความคิด www.songkhlatoday.com ปีที่ 20 ฉบับที่ 973 วันที่ 10-16 ธ.ค. 59 1
96.
โฟกัส ข่าว สาระเชิงลึก และเวทีความคิด www.songkhlatoday.com ปีที่ 20 ฉบับที่ 972 วันที่ 10-16 ธ.ค. 59 1
97.
จุลสารสำเภาฟ้า ม.มหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ก.ย. 59 1
98.
หลังจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 10 คดีที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้อง มรภ.นศ. 3
99.
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พิมพ์ครั้งที่ 3 ส.ค. 59 1
100.
ข่าวสารคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ปีที่4 ฉบับเดือนกันยายน 59 5
101.
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 59 2
102.
Green Profits บริษัทป่าสาละ จำกัด กรกฎาคม 2559 1
103.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ก.ค.-ก.ย. 59 2
104.
The 7th NRCT-ICSSR Joint Seminar : On Inclusive Growth, Poverty Reduction and Human Security วช. 24-26 สิงหาคม 2556 1
105.
ผลการศึกษากิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE ม.เชียงใหม่ 2558 2
106.
วารสารท่องอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 51 ก.ค. -ก.ย. 59 2
107.
วารสารบริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 151 ก.ค.-ก.ย. 59 1
108.
วารสารASEAN Hilight 2015 สำนักงานเลขานุการกรมอาเซียน กรกฎาคม 2559 1
109.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 59 1
110.
จุลสาร สมศ. สมศ. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ต.ค.-พ.ย. 59 1
111.
จุลสารสำเภาฟ้า ม.มหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ก.ค. 59 2
112.
BEC Newsletter ม.นเรศวร ม.ค.-ก.พ. 59 1
113.
จุลสารสำเภาฟ้า ม.มหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 พ.ย. 59 2
114.
อนุสารอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 42 ฉบับที่ 456 มิ.ย. 59 1
115.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เม.ย.-มิ.ย. 59 2
116.
Annual Report 2015 AUA Language Center 2015 1
117.
EF Education First EF International Language Centers 2016-2017 2
118.
วารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 มิ.ย. 59 1
119.
วารสารบางกอกEconomy สำนักเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 มิ.ย.-ก.ย. 59 2
120.
วารสารบางกอกEconomy สำนักเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ก.พ.-พ.ค. 59 2
121.
วารสารบางกอกEconomy สำนักเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ต.ค.58-ม.ค. 59 2
122.
วารสารบางกอกEconomy สำนักเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 10 ฉบับที่ 3/2558 2
123.
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ม.ค.-มิ.ย.59 2
124.
วารสารการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ก.ค.- กย.58 1
125.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 /2558 1
126.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 /2558 1
127.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 58 1
128.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎสุราษฏร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 59 1
129.
รายงานประจำปี 2557 คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 2557 1
130.
รายงานประจำปี 2558 วิจัยและบริการวิชาการ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ 2558 1
131.
ข่าวชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน สถาบันการพัฒนาองค์กรชุมชน ฉบับที่ 143 ก.ค.-ก.ย. 59 1
132.
จุลสารสมาคมการบัญชีไทย สมาคมการบัญชีไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มี.ค. 59 1
133.
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ม.ราชภัฎเทพสตรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มิ.ย 59 1
134.
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ม.ราชภัฎลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 58 1
135.
รายงานประจำปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชีมุ่งสู่ความเป็นสากล สภาวิชาชีพบัญชี 2558 1
136.
วารสารท่องอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 50 เม.ย.-มิ.ย. 59 2
137.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ม.ค.-มี.ค.59 1
138.
อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดีการวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ เถกิง พันธุ์เถกิงอมร พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2559 1
139.
วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ปีที่ 39 ฉบับที่ 150 เม.ย.-มิ.ย. 59 1
140.
วารสารการจัดการและการพัฒนา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 59 1 อ.พีรญา20/9/59
141.
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.59 1
142.
เศรษฐกิจประเทศไทย ศราวุธ ทองเนื้อหา พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 59 1
143.
วารสารการจัดการและการพัฒนา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 58 1
144.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครปฐม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 58 1
145.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ต.ค.-ธ.ค. 58 1
146.
วาทกรรมนำสู่การพัฒนา รศ.วิมล ดำศรี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช พิมพ์ครั้งที่ 1 ม.ค. 59 1
147.
วารสารการจัดการและการพัฒนา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 58 1
148.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 58 1
149.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.58 1
150.
วารสารวิชชา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิย. 58 2
151.
วารสารการวิจัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 58 1
152.
วารสารการวิจัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มิ.ย 58 1
153.
กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์และสิทธิของนักแสดง ม.ศิลปากร มกราคม 2559 1
154.
นักเลงตาล บ้านถ้ำรงค์ ม.ศิลปากร มีนาคม 2559 1
155.
สัมผัสเมืองเก่า บอกเล่าเชียงแสน ม.ศิลปากร กุมภาพันธ์ 2559 1
156.
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ม.ราชภัฎลำปาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 2
157.
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตุลาคม – ธันวาคม 2558 2
158.
วารสารวิชาชีพบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ธันวาคม 2558 1
159.
วารสารการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ต.ค.- ธ.ค.58 2
160.
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 2
161.
วารสารการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตุลาคม – ธันวาคม 2558 2
162.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎนครปฐม กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 1
163.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงราย มรกราคม – มิถุนายน 2558 1 อ.พีรญา20/9/59
164.
วารสารวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 2
165.
ผ้าทอผืนสุดท้าย ม.ศิลปากร. คณะวิทยาการจัดการ พฤศจิกายน 2558 1
166.
สรุปการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่3 สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตุลาคม 2558 1
167.
วารสารการจัดการและการพัฒนา ม.ราชภัฎอุบลราชธานี กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 1