ภาพกิจกรรมลำดับ
กิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม
1.
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP "ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับรายได้สู่ชุมชน" ณ อำเภอช้างกลาง
14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62
2.
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP "ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับรายได้สู่ชุมชน"
7 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62
3.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPเพื่อยกระดับรายได้สู่ชุมชน
29 เม.ย. 62
4.
หลักสูตรการอบรมพัฒนาอาชีพ “โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2562
27 เม.ย. 62 - 26 พ.ค. 62
5.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดแข่งขัน E-sport เกม ROV ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
21 เม.ย. 62
6.
โครงการสัมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก.5+2 เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10 เม.ย. 62
7.
กิจกรรม มหาสงกรานต์ ประสานใจ มหาชัยสร้างสรรค์
9 เม.ย. 62
8.
ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมอบรมการทำบ้านผึ้งโพรงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง
1 เม.ย. 62
9.
กิจกรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
1 เม.ย. 62
10.
พิธีเปิด-ปิด กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ (มหาชัยเกมส์)
30 มี.ค. 62
11.
ประชุมชี้แจงการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28 มี.ค. 62
12.
กิจกรรมการจัดการความรูั(KM)
27 มี.ค. 62
13.
กิจกรรม เปิดเวทีเสวนาผู้ประกอบการ OTOP และคัดเลือกผู้ประกอบการ
12 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
14.
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพงานบาร์และเครื่องดื่ม
4 มี.ค. 62
15.
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของครูฯ
4 มี.ค. 62
16.
อบรมการทำบ้านผึ้งโพรง
28 ก.พ. 62
17.
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 1/2562
25 ก.พ. 62
18.
กิจกรรมบริจาคโลหิต
22 ก.พ. 62
19.
ประชุมโครงการออมสินยุวพัฒน์ ครั้งที่ 2/2562
20 ก.พ. 62
20.
รับสมัคร OTOP อ.ช้างกลาง
20 ก.พ. 62
21.
ประเพณีให้ทานไฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
15 ก.พ. 62
22.
พิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดีทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
14 ก.พ. 62
23.
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมแต่งการด้วยเสื้อผ้าสีขาว ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
14 ก.พ. 62
24.
พิธีเปิดและบรรยากาศวันราชภัฎวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
13 ก.พ. 62
25.
ลงพื้นที่โครงการเลี้ยงผึ้งโพรง ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง
8 ก.พ. 62
26.
สำรวจพื้นที่ OTOP ช้างกลาง
7 ก.พ. 62
27.
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11
30 ม.ค. 62
28.
สำรวจพื้นที่ OTOP ช้างกลาง
23 ม.ค. 62
29.
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
14 ม.ค. 62
30.
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
25 ธ.ค. 61
31.
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับนักศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1/1 Portfolio
11 ธ.ค. 61
32.
อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)
30 พ.ย. 61
33.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นนักการจัดการมืออาชีพ กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
29 พ.ย. 61
34.
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการขั้นสูง
28 พ.ย. 61
35.
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
29 ส.ค. 61
36.
ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่2/2561
29 ส.ค. 61
37.
กิจกรรมบริจาคโลหิต
28 ส.ค. 61
38.
ประชุมการจัดสรรงบประมาณปี 2562
23 ส.ค. 61
39.
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561
16 ส.ค. 61 - 18 ส.ค. 61
40.
กองทุนสวัสดิการชุมชน 10 กองทุน นำร่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
41.
คณะผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
3 ส.ค. 61
42.
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26 ก.ค. 61
43.
กิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัย
26 ก.ค. 61
44.
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการตลาด
25 ก.ค. 61
45.
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
24 ก.ค. 61
46.
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัย กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์
24 ก.ค. 61
47.
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
23 ก.ค. 61
48.
สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5 2561
23 ก.ค. 61
49.
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
20 ก.ค. 61
50.
ประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
18 ก.ค. 61
51.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำบ้านเลี้ยงผึ้งโพรง
18 ก.ค. 61
52.
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
17 ก.ค. 61
53.
กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2560 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
16 ก.ค. 61
54.
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
12 ก.ค. 61
55.
กิจกรรม ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
9 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61
56.
โครงการส่งเสริมรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าไหม้
5 ก.ค. 61
57.
ลงพื้นที่เตรียมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบ้านเลี้ยงผึ้งโพรง
5 ก.ค. 61
58.
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้
29 มิ.ย. 61
59.
กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
20 มิ.ย. 61
60.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) วิจัยและกิจกรรมอบรมการพัฒนาวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยกลางน้ำและระดับปลายน้ำ
13 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
61.
การสร้างและพัฒนา Facilitator (FA) ด้านพัฒนาบัณฑิต และด้านวิจัย
8 มิ.ย. 61
62.
KM การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
6 มิ.ย. 61
63.
กิจกรรมบริจาคโลหิต
23 พ.ค. 61
64.
กิจกรรม Management Day 2018 เรื่อง นักศึกษารุ่นใหม่ หัวใจผู้นำการเปลี่ยนแปลง
9 พ.ค. 61
65.
เครือข่ายราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 8
9 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61
66.
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ มหาชัยเกมส์
28 เม.ย. 61
67.
สัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS
27 เม.ย. 61
68.
สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
25 เม.ย. 61
69.
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร1)
25 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61
70.
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ "นักคิด นักปฏิบัติ และมีจิตสาธารณะ"
24 เม.ย. 61
71.
สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
24 เม.ย. 61
72.
การสอบข้อเขียนคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช
24 เม.ย. 61
73.
กิจกรรมอบรมเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
24 เม.ย. 61
74.
สืบสานวัฒนธรรม และประเพณี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
11 เม.ย. 61
75.
อบรมเชิงปฏิบัติการทำผลงานวิชาการขั้นต้น
11 เม.ย. 61
76.
การเขียน RESUME อย่างไรให้ได้งาน
10 เม.ย. 61
77.
กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับ HR มืออาชีพ
22 มี.ค. 61
78.
การทำบัญชีครัวเรือนและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
19 มี.ค. 61
79.
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1/2
9 มี.ค. 61
80.
การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2560
27 ก.พ. 61
81.
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรม : การวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบมืออาชีพ
23 ก.พ. 61
82.
โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
22 ก.พ. 61
83.
อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงและการทำบัญชีครัวเรือน ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าไหม้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 ก.พ. 61
84.
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.สัญจร)
9 ก.พ. 61
85.
กิจกรรม Road Show คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
1 ก.พ. 61
86.
ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561
31 ม.ค. 61
87.
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
13 ม.ค. 61
88.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัย การขอทุนสนับสนุนการวิจัย 1 Program 1 Research
5 ม.ค. 61
89.
กิจกรรมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ "ส่งท้ายท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ"
29 ธ.ค. 60
90.
ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง รักษาราชการอธิการบดี พบปะ เยี่ยมเยียน คณะวิทยาการจัดการ
20 ธ.ค. 60
91.
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง "ประกันสังคมสู่สถานศึกษา" โดย สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ก.ย. 60
92.
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
13 ก.ย. 60
93.
กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2560 ภายใต้โครงการ แม็คโครมิตรแท้โชห่วย
12 ก.ย. 60
94.
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
6 ก.ย. 60
95.
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมรวมสายใยสำเภาทอง ประจำปีการศึกษา 2560
31 ส.ค. 60
96.
กิจกรรมการการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
29 ส.ค. 60
97.
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2560
28 ส.ค. 60
98.
พิธีไหว้ครู คนของพระราชา บูชาครู ประจำปี 2560
24 ส.ค. 60
99.
เครือข่ายบัญชีครัวเรือนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11 ส.ค. 60
100.
กิจกรรมบริการวิชาการ "เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น"โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 3-4 สิงหาคม 2560
3 ส.ค. 60 - 4 ส.ค. 60
101.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 แบบ Active Learning
1 ส.ค. 60
102.
โครงการกิจกรรมวิจัย สายน้ำเปลี่ยนไป ส่งผลอย่างไรต่อสายใยทางสังคมวัฒนธรรม
1 ส.ค. 60
103.
กิจกรรมอบรมการเขียนบทความวิจัย ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
26 ก.ค. 60 - 27 ก.ค. 60
104.
การประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560
25 ก.ค. 60
105.
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนิเทศศาสตร์
23 ก.ค. 60
106.
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก
21 ก.ค. 60
107.
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบัญชี
21 ก.ค. 60
108.
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20 ก.ค. 60
109.
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
20 ก.ค. 60
110.
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
20 ก.ค. 60
111.
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัย
20 ก.ค. 60
112.
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการจัดการ
19 ก.ค. 60
113.
กิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
18 ก.ค. 60
114.
การอบรมเพื่อยกระดับและคัดเลือกเพื่อต่อยอด ผู้ประกอบการ OTOP
29 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
115.
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
26 มิ.ย. 60
116.
กิจกรรมยูนิตความเป็นเลิศ (Excellence Research Unit)
21 มิ.ย. 60
117.
อบรมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
17 มิ.ย. 60
118.
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
12 มิ.ย. 60 - 14 มิ.ย. 60
119.
กิจกรรม KM การเรียนการสอน
7 มิ.ย. 60 - 8 มิ.ย. 60
120.
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560
6 มิ.ย. 60
121.
โครงการเครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ "วจก.5+2"
31 พ.ค. 60 - 1 มิ.ย. 60
122.
ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเชิงรุกและความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค. 60
123.
เทคนิคการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ชุมชนและออกแบบป้ายฉลาก
29 พ.ค. 60
124.
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ไร่จันทรังษี ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
24 พ.ค. 60
125.
อบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด
10 พ.ค. 60
126.
การเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงบ้านหนองบัว ม.7 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
5 พ.ค. 60
127.
พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากร และ come & click your career ระหว่างสายการบินนกแอร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ(การจัดการโรงแรม) และ สาขาวิชาการจัดการ
25 เม.ย. 60
128.
การแข่งขันกีฬากีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
22 เม.ย. 60
129.
ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสงกรานต์
11 เม.ย. 60 - 12 เม.ย. 60
130.
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและการบริการวิชาการ
9 เม.ย. 60
131.
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสินค้าชุมชน
8 เม.ย. 60
132.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยระดับกลางน้ำและปลายน้ำ การพัฒนานักวิจัยด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ AMOS
22 มี.ค. 60
133.
กิจกรรม เรียนอย่างไรให้มีความสุข สนุก และประสบความสำเร็จ
21 มี.ค. 60 - 22 มี.ค. 60
134.
กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 มี.ค. 60
135.
บรรยายวิชาการทางเศรษฐศาสตร์และตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
15 มี.ค. 60
136.
อบรมพัฒนาศักยภาพระบบบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน
12 มี.ค. 60
137.
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 มี.ค. 60
138.
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรบัญชี)
22 ก.พ. 60
139.
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเครือข่าย ปวช./ปวส. โดยนักศึกษาบัญชี
20 ก.พ. 60
140.
พิธีปิด โครงการสานต่อที่พ่อทำ
15 ก.พ. 60
141.
การประกวดอาหารพื้นบ้าน ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้
15 ก.พ. 60
142.
พิธีราชภัฏสดุดีและสถาปนารำลึก
14 ก.พ. 60
143.
กิจกรรมการเปิดโลกหลักสูตรและบริการวิชาการ Open House
13 ก.พ. 60 - 17 ก.พ. 60
144.
โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560 กิจกรรมตลาดสินค้าชุมชนสู่อาเซียน
13 ก.พ. 60 - 17 ก.พ. 60
145.
แม็คโคร นครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษาพิเศษ
6 ก.พ. 60
146.
ประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1/2560
30 ม.ค. 60
147.
SINGHA BizCourse 9th Smart Intenship
19 ม.ค. 60
148.
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
14 ม.ค. 60
149.
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2560
13 ม.ค. 60
150.
โครงการอบรมอาจารย์รุ่นใหม่ใส่ใจนักศึกษา วิทยากรโดย ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
20 ธ.ค. 59
151.
การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและรายได้เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
1 ธ.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
152.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของการตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
26 พ.ย. 59 - 18 ธ.ค. 59
153.
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัย
24 พ.ย. 59
154.
การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
1 พ.ย. 59 - 31 ก.ค. 60
155.
กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น
8 ก.ย. 59
156.
Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P.Honda
30 ส.ค. 59
157.
การจัดการความรู้ (KM) งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
26 ส.ค. 59
158.
อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทยและมารยาทสากล
20 ส.ค. 59 - 21 ส.ค. 59
159.
การประเมินคุณภาพระดับคณะ
3 ส.ค. 59
160.
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี
29 ก.ค. 59 - 30 ก.ค. 59
161.
ความร่วมมือ ศูนย์การเรียนโทรทัศน์ชุมชน
21 ก.ค. 59
162.
พิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
20 ก.ค. 59
163.
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
14 ก.ค. 59
164.
พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ
13 ก.ค. 59
165.
การถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์เขาล้อม
12 ก.ค. 59
166.
ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
21 มิ.ย. 59
167.
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัย
10 มิ.ย. 59
168.
สอบสัมภาษณ์ รับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
9 มิ.ย. 59
169.
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
8 มิ.ย. 59
170.
คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา มาศึกษาดูงาน
30 พ.ค. 59
171.
กีฬา วจก. 5+2
25 พ.ค. 59 - 26 พ.ค. 59
172.
การเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินของชุมชน
3 พ.ค. 59 - 6 พ.ค. 59
173.
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่่ยมคณะวิทยาการจัดการ
19 เม.ย. 59
174.
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนวัดป่ายาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 ก.พ. 59 - 24 ก.พ. 59
175.
พิธีอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน ในงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2559
22 ก.พ. 59
176.
การแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ
19 ก.พ. 59
177.
พิธีเปิดกีฬาภายในมหาวิทยาลัย มหาชัยเกมส์
17 ก.พ. 59
178.
การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาคสหกรณ์ ครั้งที่ 5
14 ก.พ. 59
179.
การอบรมเชิงปฏิบัติการดีเจ.ยุคใหม่ หัวใจรักษ์บ้านเกิด
13 ก.พ. 59 - 14 ก.พ. 59
180.
แข่งขันสอบวัดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
8 ก.พ. 59
181.
การบรรยายความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ ความผันผวนของตลาดการเงินโลก
8 ก.พ. 59
182.
ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
5 ก.พ. 59
183.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม การสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางงู ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่
16 ม.ค. 59 - 27 ก.พ. 59
184.
จัดทำสื่อสนับสนุนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 ม.ค. 59
185.
พิธีทำบุญตักบาตรให้ทานไฟ
9 ม.ค. 59
186.
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
9 ม.ค. 59
187.
อบรมการเขียนแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการ
28 พ.ย. 58 - 1 ธ.ค. 58
188.
1 Major 1 integrated project
28 ต.ค. 58 - 5 พ.ย. 58
189.
กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
30 พ.ย. -1958