ภาพกิจกรรม กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ "นักคิด นักปฏิบัติ และมีจิตสาธารณะ"

วันที่จัดกิจกรรม : 24 เม.ย. 61
รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 24 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ "นักคิด นักปฏิบัติ และมีจิตสาธารณะ" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ ชั้น 1