ภาพกิจกรรม กิจกรรมอบรมเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันที่จัดกิจกรรม : 24 เม.ย. 61
รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 24 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารพรหมโยธี