ภาพกิจกรรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร1)

วันที่จัดกิจกรรม : 25 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61
รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างบูรณาการ พันธกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ท้องถิ่นและสังคม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร1)" ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 1