ภาพกิจกรรม สัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS

วันที่จัดกิจกรรม : 27 เม.ย. 61
รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ครั้งที่ 2/2561