ภาพกิจกรรม กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่จัดกิจกรรม : 29 ส.ค. 61
รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธ์ ชั้น 2