ภาพกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของครูฯ

วันที่จัดกิจกรรม : 4 มี.ค. 62
รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน