ภาพกิจกรรม ประชุมชี้แจงการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

วันที่จัดกิจกรรม : 28 มี.ค. 62
รายละเอียดกิจกรรม : ประชุมชี้แจงการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในสภามหาวิทยาลัย