ภาพกิจกรรมลำดับ
กิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม
1.
สืบสานวัฒนธรรม และประเพณี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
11 เม.ย. 61
2.
โครงการกิจกรรมวิจัย สายน้ำเปลี่ยนไป ส่งผลอย่างไรต่อสายใยทางสังคมวัฒนธรรม
1 ส.ค. 60
3.
ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสงกรานต์
11 เม.ย. 60 - 12 เม.ย. 60
4.
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2560
13 ม.ค. 60
5.
อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทยและมารยาทสากล
20 ส.ค. 59 - 21 ส.ค. 59
6.
พิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
20 ก.ค. 59
7.
การถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์เขาล้อม
12 ก.ค. 59
8.
พิธีอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน ในงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2559
22 ก.พ. 59
9.
พิธีทำบุญตักบาตรให้ทานไฟ
9 ม.ค. 59