ภาพกิจกรรมลำดับ
กิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม
1.
กองทุนสวัสดิการชุมชน 10 กองทุน นำร่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
2.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำบ้านเลี้ยงผึ้งโพรง
18 ก.ค. 61
3.
โครงการส่งเสริมรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าไหม้
5 ก.ค. 61
4.
ลงพื้นที่เตรียมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบ้านเลี้ยงผึ้งโพรง
5 ก.ค. 61
5.
KM การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
6 มิ.ย. 61
6.
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร1)
25 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61
7.
กิจกรรมอบรมเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
24 เม.ย. 61
8.
การทำบัญชีครัวเรือนและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
19 มี.ค. 61
9.
กิจกรรมบริการวิชาการ "เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น"โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 3-4 สิงหาคม 2560
3 ส.ค. 60 - 4 ส.ค. 60
10.
กิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
18 ก.ค. 60
11.
การอบรมเพื่อยกระดับและคัดเลือกเพื่อต่อยอด ผู้ประกอบการ OTOP
29 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
12.
อบรมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
17 มิ.ย. 60
13.
ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเชิงรุกและความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค. 60
14.
เทคนิคการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ชุมชนและออกแบบป้ายฉลาก
29 พ.ค. 60
15.
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ไร่จันทรังษี ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
24 พ.ค. 60
16.
อบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด
10 พ.ค. 60
17.
การเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงบ้านหนองบัว ม.7 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
5 พ.ค. 60
18.
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและการบริการวิชาการ
9 เม.ย. 60
19.
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสินค้าชุมชน
8 เม.ย. 60
20.
บรรยายวิชาการทางเศรษฐศาสตร์และตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
15 มี.ค. 60
21.
อบรมพัฒนาศักยภาพระบบบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน
12 มี.ค. 60
22.
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเครือข่าย ปวช./ปวส. โดยนักศึกษาบัญชี
20 ก.พ. 60
23.
การประกวดอาหารพื้นบ้าน ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้
15 ก.พ. 60
24.
กิจกรรมการเปิดโลกหลักสูตรและบริการวิชาการ Open House
13 ก.พ. 60 - 17 ก.พ. 60
25.
โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560 กิจกรรมตลาดสินค้าชุมชนสู่อาเซียน
13 ก.พ. 60 - 17 ก.พ. 60
26.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของการตลาดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
26 พ.ย. 59 - 18 ธ.ค. 59
27.
การเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินของชุมชน
3 พ.ค. 59 - 6 พ.ค. 59
28.
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนวัดป่ายาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 ก.พ. 59 - 24 ก.พ. 59
29.
การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาคสหกรณ์ ครั้งที่ 5
14 ก.พ. 59
30.
การอบรมเชิงปฏิบัติการดีเจ.ยุคใหม่ หัวใจรักษ์บ้านเกิด
13 ก.พ. 59 - 14 ก.พ. 59
31.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม การสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางงู ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่
16 ม.ค. 59 - 27 ก.พ. 59
32.
จัดทำสื่อสนับสนุนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 ม.ค. 59
33.
อบรมการเขียนแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการ
28 พ.ย. 58 - 1 ธ.ค. 58
34.
1 Major 1 integrated project
28 ต.ค. 58 - 5 พ.ย. 58