ภาพกิจกรรมลำดับ
กิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม
1.
อบรมเชิงปฏิบัติการทำผลงานวิชาการขั้นต้น
11 เม.ย. 61
2.
กิจกรรมอบรมการเขียนบทความวิจัย ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
26 ก.ค. 60 - 27 ก.ค. 60
3.
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัย
20 ก.ค. 60
4.
กิจกรรมยูนิตความเป็นเลิศ (Excellence Research Unit)
21 มิ.ย. 60
5.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยระดับกลางน้ำและปลายน้ำ การพัฒนานักวิจัยด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ AMOS
22 มี.ค. 60
6.
การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและรายได้เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
1 ธ.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
7.
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัย
24 พ.ย. 59
8.
การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
1 พ.ย. 59 - 31 ก.ค. 60
9.
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัย
10 มิ.ย. 59