ภาพกิจกรรมลำดับ
กิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม
1.
กิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัย
26 ก.ค. 61
2.
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัย กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์
24 ก.ค. 61
3.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) วิจัยและกิจกรรมอบรมการพัฒนาวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยกลางน้ำและระดับปลายน้ำ
13 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
4.
การสร้างและพัฒนา Facilitator (FA) ด้านพัฒนาบัณฑิต และด้านวิจัย
8 มิ.ย. 61
5.
เครือข่ายราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 8
9 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61
6.
อบรมเชิงปฏิบัติการทำผลงานวิชาการขั้นต้น
11 เม.ย. 61
7.
กิจกรรมอบรมการเขียนบทความวิจัย ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
26 ก.ค. 60 - 27 ก.ค. 60
8.
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัย
20 ก.ค. 60
9.
กิจกรรมยูนิตความเป็นเลิศ (Excellence Research Unit)
21 มิ.ย. 60
10.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยระดับกลางน้ำและปลายน้ำ การพัฒนานักวิจัยด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ AMOS
22 มี.ค. 60
11.
การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและรายได้เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
1 ธ.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
12.
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัย
24 พ.ย. 59
13.
การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
1 พ.ย. 59 - 31 ก.ค. 60
14.
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัย
10 มิ.ย. 59