เขียนข้อเสนอแนะผศ.สุชาดา การะกรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ