Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด
Up

ประกันคุณภาพการศึกษา 2560

มติการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (SAR 2560)
รายงานการศึกษาตนเอง SSR 2561
SAR 2560 สาขาวิชาการจัดการ
SAR 2560 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
sar 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
SAR 2560 หลักสูตรนิเทศศาสตร์
SAR 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
SAR 2560 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
SAR 2560 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
SAR 2560 หลักสูตรบัญชี
SAR 2560 สาขาวิชาการตลาด
 
 
Powered by Phoca Download