Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การพัฒนาคณะสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คณะกรรมการทำงานดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ดำเนินโครงการโดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ดังต่อไปนี้

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนการสอน

ลักษณะกิจกรรม : หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้การผลิตสื่อสมัยใหม่แก่ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดำเนินการมาโดยตลอดหลายปี่ผ่านมา เช่น ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสื่อ ด้านการถ่ายภาพ ด้านการรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น สำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนการสอน โดยจัดอบรมแล้วจำนวน 5 ครั้ง ไปยังโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล โรงเรียนปากพูน โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา และโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
จ.นครศรีธรรมราชโดยมีอาจารย์กรกฏ จำเนียร หลักสูตรนิเทศศาสตร์  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลการดำเนินกิจกรรม: โครงการดังกล่าวเป็นการนำองค์ความรู้จากในห้องเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ไปบริการวิชาการนำความรู้สู่ห้องเรียน ถ่ายทอดแก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยม ผลการดำเนินงานนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวดำเนินการเป็นทีมได้ สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ร้อยละ 80 ตั้งแต่การสอบถามความต้องการของทางโรงเรียน การวางแผน การดำเนินงานและการประเมินผล ส่งผลให้ครูอาจารย์ในโรงเรียนได้เพิ่มพูนทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม่ ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนและเกิดเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและเครือข่ายครูที่ผ่านการอบรมทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม่

การประเมินผล :มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีผลประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. มีการประเมินทุกขั้นตอนการดำเนินงาน มีการวิเคราะห์ข้อมูลและนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน การประเมินใช้แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามกลุ่มตัวอย่าง ครู นักเรียน เพื่อประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนกาสอน มีผลการประเมินดังนี้ 

-    ก่อนการผลิตสื่อ ประเมินสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 160 คน  ร้อยละ 80 ไม่มีทักษะด้านการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนการสอนน้อย

-    ภายหลังการให้ความรู้และลงมือปฏิบัติการผลิตสื่อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกินร้อยละ 85 ในการอบรม และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะสามารถผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนการสอนเป็นรูปธรรมได้

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกชอบและเห็นถึงประโยชน์ของการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนการสอนอีกด้วย 

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
13 มีนาคม 2560
 

กจกรรมพฒนาทกษะการผลตสอสมยใหมเพอการเรยนการสอน โรงเรยนชางกลางประชานกล         โรงเรยนปากพน 20-03-60

 

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
20 มีนาคม 2560

รร.ปากพน 1       รร.ปากพน 2

 

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนการสอน

ณ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

21-22 มีนาคม 2560

 

ชะอวด 1        ชะอวด 2

  

 ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนการสอน

ณ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 

2 สิงหาคม 2560

แหลมราษฎร 1      แหลมราษฎร 2