Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Computer)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังการจบการศึกษา

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
  • นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
  • ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
  • นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
  • พนักงานธุรการในองค์กรภาครัฐและเอกชน
  • ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
  • ผู้ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 website http://manage.nstru.ac.th/bc/